Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Játékszabályzat - Szeravinum - "Borozzunk együtt" (2. forduló)

1. A játék és a szervező

Jelen szabályzat a Szerafin – Vin Kft. (cím: 2310 Szigetszentmiklós, Iharos utca 30/b.; cégjegyzékszám: 13-09-141845; adószám:23014437-2-13) (továbbiakban: Szervező) által szervezett “Kóstolj velünk!”

nyereményjátékra vonatkozik, (a továbbiakban: Játék), az alábbi feltételekkel.

 

2. Kik vehetnek részt a játékban?

· A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, internet-felhasználó természetes személy, aki

Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos). Amennyiben a

nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre,

valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult. § Amennyiben a

nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

· A Játékban a Szervező dolgozói és közreműködői, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1)

bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

· A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a

Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.

· Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja

el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból

automatikusan kizárásra kerül.

· A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik.

Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok

vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

3. A játék időtartama, menete

A Játék időtartama: 2022.11.23. - 2022.11.29. 24:00

Nyertesek száma: 1 fő

Nyeremények: 2 üveg Vesztergombi Királylány 2021 bor

                         2 üveg Vesztergombi Roze  2021 bor

 

Tartaléknyertes: nem kerül kisorsolásra

Sorsolás: 2022.12.01. 18:00

A Közreműködő az érvényes Megoldást benyújtó Játékosok között sorsolja ki a nyerteseket a

véletlenszerűség elvének eleget tevő Social Winner szolgáltatással

Eredményhirdetés: A sorsolást követő legkésőbb 1 órán belül.

 

A játék menete:

A játékosok 1 db kérdést kapnak üzenőfali bejegyzés formájában, melyet az

szeravinum.hu Facebook oldalán teszünk közzé.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100077366540694

 

Ahhoz, hogy egy Játékos részt vegyen a nyereményjátékban és jogosult legyen a nyereményre a szeravinum.hu Facebook oldalára kikerülő játékfelhívás szerint kell eljárnia (Például: Válaszolj helyesen a megadott határidőn belül!).

Egy feladványra egy játékos csak egy pályázatot adhat le.

Egy játékos csak egyszer kerülhet kisorsolásra, a sikeres pályázatainak számától függetlenül.

 

4. Nyeremények, nyertesek

A Játék során a 3. pontban részletezett nyeremény kerül kisorsolásra. A nyeremény készpénzre,

másik termékre, szolgáltatásra nem váltható és át nem ruházható. A nyertes(ek) nevét az

szeravinum.hu Facebook oldalán tesszük közzé legkésőbb a sorsolásra megjelölt időpontot követő 1

órán belül. Pótnyertesek sorsolásának jogát fenntartja magának a Szervező, de az is elképzelhető,

hogy új pótnyertest nem hirdetünk, a nyertes kiesése esetén a díjat egy későbbi játék során sorsoljuk

ki vagy érvénytelenítjük.

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

· ha a játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 18. életévét;

· ha bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;

· egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel

jogosulatlan előnyre tett szert;

· egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan

befolyásolni próbálja;

· jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti vagy adózáshoz szükséges adatait nem adja

meg

 

5. Nyertesek értesítése

A Játék eredményét a sorsolást követően 1 órán belül a szeravinum.hu a Facebook-oldalán

posztban közzéteszi (”Értesítés”). A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Megoldást beküldő

Játékos neve jelenik meg, amelyhez valamennyi Játékos a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten

hozzájárul. A nyertes Játékos köteles az Értesítést 2022.11.10. 24:00 óráig visszaigazolni és

azonosításhoz szükséges adatokat továbbítani (bármelyik elérhetőségünkön). Amennyiben a

nyertessel a kapcsolatfelvétel nem jön létre, a nyertes nem jogosult a nyereményre. A nyertes

személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti a nyertest

személyazonosságának igazolására. Amennyiben a nyertes nem a játékszabályzatban foglaltaknak

megfelelően jár el, vagy a kért adatok közül egyet vagy többet (például szállítási cím, e-mail cím) nem

hajlandó a Megbízott rendelkezésére bocsátani írásban, jogosulatlanná válhat nyereményére.

 

6. Nyeremények kézbesítése

A nyeremény kiszállítása a nyertes által megadott címre és időpontban, futárszolgálattal történik.

Sikertelen kézbesítés esetén a futár másnap újra próbálkozik. Második sikertelen kézbesítés esetén a

nyeremény visszaérkezik a szervezőhöz, a nyertes pedig elveszíti jogát a nyeremény átvételére.

Fellebbezésre nincs lehetőség.

 

7. A Szervező felelőssége

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a

cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő

hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus

úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen

kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által

elszenvedett károk tekintetében.

 

Ezt a nyereményjátékot a Facebook és az Instagram semmilyen módon nem szponzorálta, nem támogatja, nem kezeli.

 

 

8. Adatkezelés és adatvédelem

8.1 Tájékoztatás A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes.

Tájékoztatjuk, hogy adatait az adatfeldolgozón kívül harmadik felek részére nem továbbítjuk,

kizárólag a jelen szabályzatban részletezett célra használjuk. A Szervező kérésre részletes

tájékoztatást ad az érintettnek az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő

tevékenységéről. Adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül,

ingyenesen jogosult visszavonni, továbbá jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy annak egy

részére történő kezelésének megszüntetését kérni. Amennyiben az adatkezelési feltételek

megváltoznak, a Szervező tájékoztatja a Játékosokat a módosításokról. Adatvédelemmel kapcsolatos

panaszával a Játékos a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu)

vagy az illetékes bírósághoz fordulhat. A Játék résztvevőinek adatait a Szervező a meghatározottaktól

eltérő célokból nem kezeli, és nem dolgozza fel, illetve adatait kizárólag tiltási nyilatkozatának

kézhezvételéig kezeli. A megadott személyes adatok kezelője: Szerafin-Vin Kft.

 

8.2 Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban, hozzájárulását adja ahhoz, hogy

amennyiben nyer a Játékban, akkor a nyeremény kézbesítéséhez nélkülözhetetlen személyes adatait

(név, e-mail cím), a Szervező a nyeremény kézbesítése céljából az Információs Önrendelkezési Jogról

és az Információ Szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje. A

Játékos feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező (adatkezelő) jelen Játék

lebonyolítása során az nyeremények kézbesítése céljából, a játék időtartama alatt felhasználja,

valamint, hogy azokat az általa megadott adatok feldolgozásával megbízott adatfeldolgozó részére

továbbítsa ugyanezen célra. A Játékosok személyes adatait a Szervező kizárólag a Játékosokkal

történő kommunikációra használja, majd azokat a nyeremények sikeres átadása után törli.

 

9. Kizárás

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen

vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő

magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó

többi résztvevőt. Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy

ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.

 

10. Vegyes rendelkezések

A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának

lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra. Ezt a nyereményjátékot a

Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.